آبان 08, 1399

«مجاهدین می‌دانستند ضربه را از کجا وارد کنند»

in فعالیت ها

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=EKIFuyxeBSo
آبان 08, 1399

تمرینات رزمی - گارد گرفتن

in گوناگون

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=hbiwl6hQyL0